Mots japonais

Attaques directes du bras

Tsuki-Waza

 

Coup de poing à une phalange

Ippon-Ken-Zuki (Ippon-Kan)

 

Coup de poing à deux phalanges

Nihon-Ken-Zuki

 

Coup de poing au visage

Jodan-Zuki

 

Coup de poing circulaire

Mawashi-Zuki

 

Coup de poing en avançant

Oi-Zuki

 

Coup de poing écrasant

Fumi-Zuki

 

Coup de poing, jambe contraire

Gyaku-Zuki

 

Coup de poing rapproché

Ura-Zuki

 

* Crochet

Kagi-Zuki

 

* Crochet montant

Age-Zuki

 

Double poings au même niveau

Morote-Zuki

 

Attaque avec un doigt

Ippon-Nukite

 

Attaque avec deux doigts (attaque aux yeux)

Nihon-Nukite

 

Coup de genou

Hilisui-Geri

Coup de pied arrière

Ushiro-Geri

Coup de pied balayant

Nagashi-Geri

Coup de pied circulaire

Mawashi-Geri

Coup de pied direct

Mae-Geri

Coup de pied de côté

Yoko-Geri

Coup de pied écrasant

Fumikomi-Geri

Coup de pied en crochet

Mawashi-Ushiro-Geri

Coup de pied en croissant (Demi-Lune)

Mikazuki-Geri

Coup de pied retombant

Otoshi-Geri

Coup de pied - sauté

___ -tobi-geri

Coup de pied - percutant

___ -geri-keage

Coup de pied - défonçant

___ -geri-kekomi

   

Attaque avec le revers du poing

Riken-Uchi

Attaque du coude

Empi-Uchi

Attaque du dos de la main

Haishu-Uchi

Attaque en marteau

Tettsui-Uchi

Coup avec le talon de la paume

Teisho-Uchi

Revers du sabre (sabre de pouce)

Haito-Uchi

Sabre de la main (avec le tranchant)

Shuto-Uchi

(1) Un

Ichi

(11) Onze

Ju Ich

(2) Deux

Ni

(12) Douze

Ju Ni

(3) Trois

San

(13) Treize

Ju San

(4) Quatre

Chi / yon

(14) Quatorze

Ju Chi

(5) Cinq

Go

(15) Quinze

Ju Go

(6) Six

Roku

(16) Seize

Ju Roku

(7) Sept

Shichi / nana

(17) Dix-sept

Ju Shichi

(8) Huit

Hachi

(18) Dix-huit

Ju Hachi

(9) Neuf

Ku / Kyuu

(19) Dix-neuf

Ju Ku

(10) Dix

Ju

(20) Vingt

Ni Ju

Bas

Gedan

Milieu

Chudan

Haut

Yodan